(KAZ) Интернатураға түсу/ауысу талаптары

Sorry, this entry is only available in KAZ and Russian.

Интернатураға түсу/ауысу талаптары (ҚазҰМУ-дың 2021-2022 оқу жылына арналған академиялық саясатының 7.2 тармағына сәйкес):

1) басқа ұйымнан ауыстыру/қалпына келтіру үшін қойылатын негізгі талаптар оның ішінде шетелдік білім беру:

– барлық курстар үшін: толық бірінші академиялық кезең.

– 65 балдан кем емес ҰБТ/КТ сертификаты болған жағдайда бакалавриат білім алушылары (интернатура/магистратураны қоспағанда және шетелдік ұйымнан)

– ниет білдірушілер үшін басқа ЖОО-дан GPA интернатурада-3,1

– пәндердегі академиялық айырмашылық 12 ECTS-тен аспайды, шетелдік білім беру ұйымынан 18 ECTS-тен аспауы тиіс (оның ішінде пререквизиттік пәндер 12 ECTS-тен аспайды).
2) грант бойынша білім алушыларды басқа ЖОО-дан университетке ауыстыру білім алушылар білім беру гранты құнының айырмашылығын қосымша төлеген жағдайда жүзеге асырылады.
3) мемлекеттік білім беру гранты бойынша білім алушыны басқа білім және ғылым ұйымынан төмен курсқа ауыстыру тек ақылы негізде жүзеге асырылады.

4) білім алушыларды басқа білім және ғылым ұйымдарынан университетке бітіру курстарына ауыстыруға / қайта қабылдауға оқу жылының басына бағдарламада (оқуға түсетін жылға арналған оқу жоспарына сәйкес) академиялық айырмашылық толық болмаған жағдайда жол беріледі.

5) игерілген кредиттерді қайта есептеу білім беру бағдарламаларын, игерілген пәндер тізбесінің мазмұнын, олардың көлемін, алған білімдерін, машықтарын, дағдылары мен құзыреттерін салыстыру негізінде жүзеге асырылады, сондай-ақ оқу нәтижелері.
6) оқу траекториясы мен мерзімі транскрипт/академиялық анықтама негізінде айқындалатын білім алушының пререквизиттері ескеріле отырып айқындалады (дипломға қосымшалар).

7) білім алушы өзі білім алып жатқан ректорға ауысу туралы өтініш береді және ауысуға мөрмен бекітілген жазбаша келісім алып, университет ректорына өтініш береді.
Өтінішке ректордың атына қоса беріледі:

– ауысу кезінде білім алушы білім алатын ЖОО-дан мөрмен бекітілген ресми транскрипт. Транскрипт қазақ/орыс тіліне аударылып, Қазақстан Республикасында нотариалды куәландырылуы тиіс.

– ҰБТ /КТ сертификатының көшірмесі (үміткерлерден басқа

шетелдік ұйым).
– білім беру гранты иегері куәлігінің көшірмесі (бар болса);

– грант бойынша оқитын студенттерді басқа ЖОО-дан ауыстыру кезінде,

цифрлық және әріптік белгілерді көрсете отырып, стипендия тағайындау туралы бұйрықтан үзінді көшірме (бар болса) ұсыну қажет;
– өзі оқыған ЖОО басшысының атына ауысу туралы өтініш (басшының қолымен және мөрімен);

– Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің м. а. 2021 жылғы 19 шілдедегі no 352 бұйрығымен бекітілген” Білім туралы құжаттарды тану қағидаларында, сондай-ақ білімі туралы құжаттары Қазақстан Республикасының аумағында танылатын шетелдік жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының тізбесінде ” белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасында тану рәсімінен өтетін білім берудің алдыңғы деңгейін аяқтағаны туралы құжат (шетелдік білім беру ұйымынан ауыстыру үшін) немесе Қазақстан 30 жыл ішінде одан әрі танылған құжатты ұсыну ауыстыру/қайта қабылдау туралы бұйрық шыққаннан кейін жұмыс күні;
– шетелдік білім беру ұйымдарына түсу кезіндегі түсу сынақтарының нәтижелері (шетелдік білім беру ұйымынан ауысу үшін) немесе жоо-дан ресми растау, ЖОО-ға түсу сынақтарының немесе өзге де қабылдау нысанының болмауы;

– Жеке оқу жоспарына сәйкес меңгерілетін бағдарламаның бірінші академиялық кезеңінің толық аяқталу фактісін растайтын құжат (шетелдік білім беру ұйымынан ауыстыру үшін);

8) өтініш және қоса берілген құжаттар университеттің тиісті мектебінің/факультетінің деканатына ұсынылады.
9) мектеп/факультет деканы ұсынылған құжаттар негізінде оқу жоспарларындағы пәндердің академиялық айырмашылығын анықтайды, бұрын игерілген Пререквизиттер негізінде оқу курсын белгілейді, игерілген кредиттерді қайта есептейді, “Сириус” ААЖ-ға трансферт толтырады және құжаттарды Комиссияның қарауына ұсынады. Меңгерілген кредиттерді қайта есептеу жөніндегі комиссияның оң шешімінен кейін деканат білім алушының жеке оқу жоспарын (ЖОЖ) бекітеді.

10) қашықтықтан жұмыс істеу нысаны кезінде барлық құжаттарды Комиссия отырысының қарауына PDF форматында ұсыну қажет.

11) шетелдік студенттер үшін түпнұсқаларды пошта арқылы жіберу туралы қосымша сканерленген түбіртек (FedEx, DHL) (студенттің болуын растау үшін). Бұл жағдайда қалпына келтіргісі келетін әрбір компания немесе аудару студент кепілдік хатын ұсынуы керек, онда түпнұсқа құжаттарды ұсыну бойынша барлық жауапкершілік компанияға жүктелетіні туралы ақпарат көрсетіледі. Ұсыну мерзімі түпнұсқа құжаттар-15 жұмыс күні.

12) ауыстыру туралы түпкілікті шешімді комиссия қабылдайды. Оң шешім қабылданған жағдайда қабылдау туралы бұйрық шығарылады.

13) университетке қабылданғаннан кейін деканат құжаттардың түпнұсқасын жеке ісінде ұсыну үшін сұрау жібереді, сондай-ақ білім алушыда алдыңғы бүкіл оқу кезеңі ішінде емтихандарды қайта тапсыру және қайта тапсыру туралы ақпарат сұрату жібереді.

14) ақылы негізде жүзеге асырылатын аударымдар/қалпына келтірулер ағымдағы оқу жылына бекітілген кредиттердің құны негізге алына отырып жүргізіледі.